Chao Wang

Born in 1990

Piano

Elmar Weingarten

Born in 1942

Multi discipline

Ingolf Wunder

Born in 1985

Piano

Yeol Eum Son

Born in 1986

Piano

Cunmo Yin

Born in 1993

Piano

Yajie Zhang

Born in 1992

Vocal

Nancy Zhou

Born in 1993

Violin