Capybara Piano Quartet

More information

Mario Häring (piano), Shuichi Okada (Violin), Takehiro Konoe (viola), and Minji Kim (cello) 

Prizes